Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AART BOUMAN BV, KVK 83270000, EN AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, GELDIG VANAF JULI 2021

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van Aart Bouman BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort en zullen op eerste verzoek van de wederpartij kosteloos worden toegezonden.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit;
 • directe schade: zaakschade aan het door ons verkochte, geleverde en/of bewerkte, verwerkte en/of geplaatste glas (inclusief bijbehorende materialen);
 • indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, rente en kosten.

 

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

 1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten en worden uitdrukkelijk afgewezen.
 2. Afspraken tussen ons en de wederpartij die afwijken van onze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Bij de aanbieding door ons verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
 3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
 4. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (constructie-) tekeningen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt.
 5. Indien onze aanbieding niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij zullen alle zaken en overige documentatie zoals bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan ons worden teruggezonden.
 6. Indien de wederpartij bij ons een bestelling plaatst, wordt de inhoud van de overeenkomst pas volledig bewezen d.m.v. de aan de hand van deze bestelling door ons aan de wederpartij verstrekte orderbevestiging.
 7. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder kostprijsbepalende factoren worden mede begrepen belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen ‘basisprijzen’ exclusief eventuele toeslagen of kortingen.
 9. De opgegeven ‘basisprijzen’ zijn – met inachtneming van het in artikel 4 lid 4 bepaalde – gebaseerd op levering bij het magazijn van de wederpartij of bij een door de wederpartij aangewezen bouwwerk of ander afleveradres binnen Nederland, exclusief de Waddeneilanden.
 10. De opgegeven ‘basisprijzen’ zijn exclusief BTW, energietoeslag en alle overige order-, product-, productie- en transportgerelateerde toeslagen, tenzij anders in de offerte en/ of contractprijzen zijn vermeld. Een overzicht van deze toeslagen, berekeningsmethodieken en overige condities is op aanvraag bij ons verkrijgbaar.
 11. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 12. Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de gebruikelijke toleranties in de door ons gemaakte berekeningen worden uitdrukkelijk door ons voorbehouden.
 13. Voor de bepaling van de glasdikte c.q. -opbouw c.q. -structuur, verwijzen wij de wederpartij naar de geldende normen. Afwijkingen van deze normen zijn, indien zij door ons worden geaccepteerd, uitdrukkelijk voor rekening en risico van de wederpartij.
 14. Bestellingen van de wederpartij op afroep kunnen door ons alleen in productie worden genomen indien de wederpartij een verwachte uitleverdatum opgeeft. Vertraging in de aflevering met meer dan dertig dagen na deze uitleverdatum, betekent dat de wederpartij van rechtswege in verzuim is en door ons tot betaling kan worden aangesproken.
 15. Tenzij door de wederpartij bij de bestelling bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door ons schriftelijk zijn bevestigd, wordt door ons gewone handelskwaliteit geleverd.

 

ARTIKEL 4 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

 1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van ons, kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
 3. De levertijd begint op de dag waarop door de wederpartij een schriftelijke bevestiging van de order/ bestelling is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
 4. De aflevering geschiedt binnen Nederland (excl. Waddeneilanden) voor € 27,50 ex. BTW per stop bij het magazijn van de wederpartij of, indien uitdrukkelijk is overeengekomen, bij een door de wederpartij aangewezen bouwwerk of ander afleveradres in de regio. Bestellingen van de wederpartij van minder dan 20 m² en/of voor factuurwaarde (exclusief BTW) van minder dan € 450,00 worden uitsluitend bij het magazijn van de wederpartij afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en de wederpartij de geldende (transport-)toeslag betaalt,

Voor leveringen aan een wederpartij buiten ons directe verzorgingsgebied zullen de reële bezorgkosten worden doorberekend.

 1. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk dat het afleveradres bereikt kan worden met de gebruikelijke transportmiddelen en voor de (tijdige) beschikbaarheid van goede losmogelijkheden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij bij de aflevering zelf zorg te dragen voor het lossen. Directe schade in de zin van artikel 1 lid 2 die ontstaat tijdens het lossen blijft te allen tijde geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij het lossen op grond van een schriftelijke overeenkomst plaatsvindt door onze medewerkers of door medewerkers van een door ons ingeschakelde vervoerder. Uitsluitend zaken waarvan de wederpartij bewijst dat hieraan tijdens het transport directe schade in de zin van artikel 1 lid 2 is ontstaan zullen door ons in de zin van artikel 9 lid 4 worden vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit of worden gecrediteerd. De wederpartij dient de af te leveren zaken bij ontvangst meteen te controleren op eventuele breuk, manco’s en/of beschadigingen. Breukruiten en andere zichtbare schade dienen direct door de wederpartij op de vrachtbrief te worden vermeld.
 2. De bij de aflevering door ons aan de wederpartij ter beschikking gestelde emballage middelen (o.a. bokken en containers) blijven te allen tijde ons eigendom.
 3. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan door ons in kennis gesteld.
 4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door ons bij het magazijn van de wederpartij zijn afgeleverd of door ons bij een voor de wederpartij aangegeven bouwwerk of afleveradres binnen Nederland zijn afgeleverd.
 5. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

 

ARTIKEL 5 AANNEMING VAN WERK

 1. Indien wij in de overeenkomst met de wederpartij de verplichting op ons nemen tot bewerking en/of plaatsing van het glas, geldt dit artikel naast de overige artikelen in deze voorwaarden. Ingeval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Ingeval van bewerking en/of plaatsing van glas gaat het risico van het glas, dat wil zeggen van elke ruit afzonderlijk, op de wederpartij over nadat het glas is geplaatst c.q. afgemonteerd. Indien en voor zover de wederpartij enig risico (breuk, brand, diefstal, etc.) door verzekering heeft gedekt, gaat het risico echter op de wederpartij over vanaf het moment van aflevering.
 3. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door ons op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat ofwel, ingeval van afkeuring, verzuimt ons terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn aanvaard en goedgekeurd.
 4. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden zijn wij slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt door ons, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingend rechtelijke bepalingen, uitgesloten.
 5. De wederpartij staat in voor de juistheid in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan ons verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid hebben wij recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
 6. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat wij van de door ons gehanteerde hulpmiddelen (zoals kit, stopverf, etc.) een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruiken, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
 7. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaatshebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
 8. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal geldende prijzen, geldend op de datum dat de werkzaamheden zijn verricht resp. hadden moeten worden verricht.
 9. Wij zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingend rechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in (volgens bestaande normen, praktijk richtlijnen en/of fabrieksvoorschriften) onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. Wij zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
 10. Voor het verticale transport van alle door ons aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, die in nauw overleg met ons worden vastgesteld.
 11. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteek-steigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien. Bij afwezigheid hiervan, behouden wij ons het recht voor om het lossen op te schorten en de kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 12. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door ons gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door ons uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
 13. Wij aanvaarden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingend rechtelijke bepalingen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, die zonder voorafgaand overleg met ons zijn vastgesteld.
 14. Indien aan ons de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die ons tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door ons geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

 

ARTIKEL 6 OVERMACHT

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. De door overmacht getroffen verplichtingen worden opgeschort voor de duur van de overmacht tot het moment dat wij alsnog in staat zijn om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat wij in verzuim raken ten aanzien van de nakoming van die verplichting en zonder dat wij tot enige schadevergoeding kunnen worden gehouden.
 2. Oorzaken zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
 3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 7 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel 1 lid 2, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de overeengekomen prijs van het door ons verkochte en geleverde, be- en/of verwerkte en/of geplaatste glas (exclusief BTW).
 2. Voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 2, zijn wij, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
 3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.
 4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
 5. Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.
 6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

 

ARTIKEL 8 GARANTIE

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en, tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 9.

 

ARTIKEL 9 RECLAME

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5 rust op de wederpartij de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 1 dag na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden. Breuk en andere zichtbare schade wordt, bij gebreke van tijdige reclame, geacht te zijn ontstaan na aflevering en valt niet onder de transportverzekering.
 3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen door de wederpartij niet te worden geplaatst c.q. afgemonteerd, maar deugdelijk in de oorspronkelijke staat te worden opgeslagen totdat een controleur van ons de zaken heeft geïnspecteerd. dientengevolge kunnen er ook geen herplaatsingsvergoedingen geclaimd worden. Op verzoek van ons dient de wederpartij zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst franco aan ons te retourneren.
 4. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, zijn wij slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit dan wel zullen wij deze zaken crediteren. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt door ons, onverminderd het bepaalde in artikel 7, uitgesloten. Reclamaties laten de verplichtingen van de wederpartij onverlet.

 

ARTIKEL 10 BETALINGSCONDITIES

 1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door ons anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door ons aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
 2. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.
 8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

 

ARTIKEL 11 KREDIETBEPERKINGSTOESLAG

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, exclusief kredietbeperkingstoeslag.
 2. Onze factuurbedragen kunnen worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 3%. De toeslag van 3% behoeft niet betaald te worden bij betaling binnen vijf dagen na factuurdatum.

 

ARTIKEL 12 ZEKERHEIDSSTELLING

 1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
 2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. De in de vorige zin bedoelde ontbinding van de overeenkomst heeft terugwerkende kracht tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

 1. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen.

Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

 1. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.
 2. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. De wederpartij verplicht zich:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

– de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom;

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op door ons te leveren zaken aan een in Duitsland gevestigde wederpartij, gelden – onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 6 van dit artikel bepaalde – tevens de volgende bepalingen:

– de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht;

– de door ons geleverde zaken blijven – naast de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen – tevens ons eigendom totdat de wederpartij alle bestaande en toekomstige vorderingen – uit welke hoofde dan ook – integraal aan ons heeft voldaan, vermeerderd met rente en kosten;

– in geval van be- of verwerking van de door ons geleverde zaken, wordt de wederpartij geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwerking geacht voor ons te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons voortvloeien;

– indien de door ons geleverde zaken bestanddeel worden van een andere zaak, of in geval van vermenging van de door ons geleverde zaken met andere zaken, worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de door ons geleverde zaken tot de factuurwaarde van de andere zaken. Voor het geval onze eigendomsrechten als gevolg van natrekking of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de wederpartij bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan ons over.

 

ARTIKEL 14 RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al hetgeen ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

 

ARTIKEL 15 VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

 

ARTIKEL 16 CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voorzover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

 

ARTIKEL 17 CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voorzover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

 

ARTIKEL 18 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
 2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank te Utrecht bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingend rechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

 

ARTIKEL 19 PRIVACYVERKLARING

1.We verwerken persoonsgegevens alleen als deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. We verkopen geen gegevens aan derden. We verstrekken alleen gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Uw gegevens kunnen alleen worden ingezien door onze medewerkers. Zij houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met bedrijven die gegevens voor ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 3. U heeft het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met ons kantoor.

 

Wij bestaan 10 jaar!

We trakteren in de maand juli: 20% korting op voorzetramen

Gebruik kortingscode:
JULIVZR20

Stel hier je vraag via WhatsApp